Non-Teaching Staff

: Shri Kapileshwar Prasad Singh, Accountant
: Smt. Neera Vidyarthi, Librarian
: Smt. Renu Kumari
: Shri Prem Bhushan Kumar
: Shri Sudhakar Prasad Shukla
: Shri Ravindra Kumar
: Shri Rakesh Kumar
: Shri Ashok Kumar Singh
: Shri Vijay Kumar
: Smt. Reema Devi
: Mrs. Mridula Kumari
: Shri Ujjawal Kumar
: Shri Vivek Kumar

Fourth Grade Employee

: Shri Ramsnehi Choudhary
: Shri Dharm Prakash
: Shri Rajendra Sah
: Shri Sudhir Kumar
: Shri Ram Narain Mahto
: Shri Neeraj Kumar
: Shri Ashok Roy
: Shri Rajan
: Shri Chaturdhan Mahto
: Shri Anil Kumar Thakur
: Shri Sanjeet Paswan
: Shri Diwakar Kumar
: Shri Naresh Mallick
: Shri Dinesh Kumar
: Shri Suresh Kumar
: Shri Shivaji Mahato